การบันทึกบัญชีซื้อและบัญชีขายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

Last modified: September 12, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีซื้อและบัญชีขายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
Accounting record by Express program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวขจิตจันทร์ มีวงษ์
Ms. Khajitjan Meewong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

ขจิตจันทร์ มีวงษ์. (2560). การบันทึกบัญชีซื้อและบัญชีขายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Meewong K. (2017). Recording purchase transactions and sales transactions with Express. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม แอคเคาน์ติ้งท์ ให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร และยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้แยกประเภทเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารบัญชี จากนั้นจัดเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน บันทึกรายการซื้อและรายการขายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสในงานบัญชี  มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี,  โปรแกรมเอ็กซ์เพรส, ทักษะการทำงาน


Abstract

SM Accounting Limited Partnership’s business lines handle accounting services, tax advisory, account system setup consultation, auditing, registering all types of businesses and e- filing. While attending an internship under the cooperative education program at SM Accounting, as an assistant accountant, the student was assigned to classify accounting documents, check the accuracy and completeness of accounting documents, arrange accounting documents for ease of use, record purchase transactions and sales transactions via Express as well as other tasks.

This project allowed the student to gain knowledge and understanding about accounting documents, the process of using Express for accounting and increase work skills. This raises confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  accounting documents, Express, work skills.


การบันทึกบัญชีซื้อและบัญชีขายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส |Accounting record by Express program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 154
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code