ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย

Last modified: November 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย
An Efficiency Model of River Transportation Management in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิทธปวีย์ ธนโสตถิกุลนันท์
Mr. Sitthapawee Thanasottigulanun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒน์  พิสิษฐเกษม
Professor Dr. Yuwat Vootthimethee, Assistant Professor Dr. Phat Pisitkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง|Citation

สิทธปวีย์ ธนโสตถิกุลนันท์. (2562). ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Thanasottigulanun S. (2019). An efficiency model of river transportation management in Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Management, Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการประสิทธิภาพในธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ทำการสุ่มตัวอย่างจาก ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย  ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลการขนส่งทางน้ำของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 ครอบคลุมพื้นที่การขนส่งบริเวณภาคกลาง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อยโดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างจำนวน 225 จากผู้ประกอบการ 65 บริษัท โดยใช้ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression) และเสริมด้วยข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย มี 5 ด้าน คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แรงจูงใจ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ในขณะที่มีปัจจัย 3 ด้าน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วม ไม่สามารถนำมาอธิบายการพัฒนาประสิทธิภาพในทางตรงเมื่อมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ดังนั้นผลการศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพธุรกิจขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทยนี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มของประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจขนส่งทางน้ำในภาคกลางของประเทศไทย

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การขนส่งทางน้ำ, การบริหารจัดการภายในองค์การ


Abstract

The objectives of this study were: 1) to study the efficiency level of the river transportation management in central Thailand; 2) to study factors affecting the efficiency of river transportation management in central Thailsnd; and 3) to provide guidelines for the development and application of the efficiency model of River Transportation Management.

This research employed quantitative research as a major methodology. 225 questionnaires were collected from 65 companies, which were listed from the Marine Department in fiscal year 2014. The transportation area in the central region covers 3 main rivers including the Chao Phraya River, Pasak River, and Noi River. The statistical techniques utilized for data analysis included mean, standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient and multiple regression analysis (Enter Method). The research also used qualitative research data, collected by interviewing informants, such as entrepreneurs, government officials and related experts, to support  the results from the quantitative research part.

The results showed that the factors associated with the efficiency model of river transportation management in Thailand, at statistically significant level of 0.01, were strategic management, corporate social responsibility, motivation, customer relationship management and communication respectively. Three factors, including human resource management, knowledge management and participation, when being associated with intervention factors, were not directly associated with the efficiency development.  Therefore, the result of the study of the efficiency model of river transportation management in central Thailand could be a guideline to develop and improve the efficiency of river transportation management in the central Thailand.

Keywords:  efficiency, river transportation, management in organization.


ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทย / An Efficiency Model of River Transportation Management in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 801
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print