การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล

Last modified: September 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล
Research Article: An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors
ผู้เขียน|Author: ภาวิดา พุทธิขันธ์, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ |Phawida Putthikhan, Kanoklekha Suwannapong, Naruemol Angsirisak, Kamolrat Turner & Suntharawadee Theinpichet
Email: naruemol.ang@siam.edu
คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 63 | Thai Red Cross Nursing Journal Vol. 13 No. 1 January – June (2020)

การอ้างอิง|Citation

ภาวิดา พุทธิขันธ์, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ. (2563). การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 282-301.

Putthikhan P., Suwannapong K., Angsirisak N., Turner K., & Theinpichet S. (2020). An evaluation of the policy of integrating RDU curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors. Thai Red Cross Nursing Journal, 13(1), 282-301.


บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาล 86 สถาบัน จำนวน 1,052 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบนโยบายของสภาการพยาบาลเรื่องการบูรณาการ หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 98.76 และสถาบันการศึกษามีนโยบายการบูรณาการหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการดำเนินการในระดับปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 53.52 มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75.67 และอาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.25, SD = 0.82) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะด้านการประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยาก่อนที่จะใช้ยากับผู้ป่วย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.40, SD = 0.73) รองลงมา ได้แก่ ด้านบริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง (Mean = 4.34, SD = 0.76) และด้านพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด (Mean = 4.11, SD = 0.83)

คำสำคัญ: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล, นโยบาย, สมรรถนะ, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ABSTRACT

This study aimed to evaluate the policy of integrating RDU curriculum into the Bachelor of Nursing Science program and RDU competency of nurse instructors. The sample comprised 1,052 administrators and nursing instructors from 86 nursing institutions. The data were collected using an online questionnaire and analyzed using frequency, percentages, means, and standard deviations.

The results show that most respondents are aware of the policy of integrating RDU curriculum into the Bachelor of Nursing Science program (98.76%). Most of nursing institutions had a clear written policy and implemented this policy at a practical level (53.52%), and determined the objectives and learning outcomes of RDU competencies in the curriculum (75.67%). Nurse instructors had overall RDU competencies at a high level (Mean = 4.25, SD = 0.82). When considering each category, the results showed that competency in evaluating medication-related problems before using a drug with patients had the highest mean score (Mean = 4.40, SD = 0.73), followed by competency in drug administration with correct prescription (Mean = 4.34, SD = 0.76). The competency in continuing to develop knowledge and ability in drug administration had the lowest mean score (Mean = 4.11, SD = 0.83).

Keywords: rational drug use, policy, competency, nursing science program.


การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล | An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 999
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles