การวิเคราะห์และเลือกตลับลูกปืนสำหรับเครื่องเซนติฟูกอล แฟน แคริไฟล์เออร์ แวคคัม แชมเบอร์ กรณีศึกษาโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

Last modified: September 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การวิเคราะห์และเลือกตลับลูกปืนสำหรับเครื่องเซนติฟูกอล แฟน แคริไฟล์เออร์ แวคคัม แชมเบอร์ กรณีศึกษาโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
Analysis and Selection of Bearings for Centrifugal Fan Clarifier Vacuum Chamber : A Case Study of Mahasawat Water Plant
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พรพิพัฒน์ ประทอง, ธนดล ประกาศธรรมกุล และ ปาล งามพร้อม
Pornpipat Pratong, Tanadon Prakattammakul and Pal Ngamprom
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     การจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์อายุการใช้งานของตลับลูกปืน และเลือกตลับลูกปืนให้มีความเหมาะสม และมีความคุ้มค่าในการใช้งาน ดังนั้นคณะผู้จัดจึงได้ทำการวิเคราะห์อายุของตลับลูกปืน เพื่อเสนอทางเลือกในการใช้งานตลับลูกปืนให้เกิดความคุ้มค่าต่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในเลือกตลับลูกปืนที่มีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมาะสม และคุ้มค่าโดยการเลือกตลับลูกปืน ที่ใช้ในเครื่อง Centrifugal Fan Clarifier Vacuum Chamber มา 3 ยี่ห้อเพื่อวิเคราะห์แล้วนำมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าให้เหมาะสม

ลูกปืนที่นำมาวิเคราะห์มี 3 ยี่ห้อได้แก่ 1) SKF มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 64,333 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงิน 0.040 บาท/ชั่วโมง 2) NKE มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 61,583 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงิน 0.049 บาท/ชั่วโมง 3) FAG มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 66,642 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงิน 0.033 บาท/ชั่วโมง จากการวิเคราะห์คณะผู้จัดทำเสนอให้เลือกใช้ตลับลูกปืน FAG ที่มีอายุการใช้งาน 66,642 ชั่วโมง ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีอายุการใช้งานเทียบกับราคาคุ้มค่าที่สุด

คำสำคัญ: เปรียบเทียบ, วิเคราะห์, ความคุ้มค่า


Abstract

This project was created to analyze bearing life and select bearings that are suitable and cost-effective to use. Therefore, the life of the bearings was analyzed in order to propose alternatives to use bearings that were cost-effective for the co-operative education facility. The objective was to propose a guideline for selecting bearings with suitable and cost-effective properties. The bearings used in the Centrifugal Fan Clarifier Vacuum Chamber were selected from 3 brands for analysis and then compared the cost-effectiveness accordingly.

There were 3 brands of bearings used for analysis: 1) SKF had a service life of 64,333 hours and was 0.040 baht/hour. 2) NKE had a lifespan of 61,583 hours and was 0.049 baht/hour. 3) FAG had a service life of 66,642 hours and was 0.033 baht/hour.

Based on the analysis, the authors suggest choosing FAG bearings with a service life of 66,642 hours, which is the brand that has the best service life relative to the price.

Keyword: Compare, Analyze, Value


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code