Tags: Engineering 2020

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งเครื่อง IP PHONE

การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์

การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก

การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว)

ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานการณ์โควิด-19

การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE

การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์โช้คอัพและปีกนก รุ่น Noise Catcher

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m