การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม

Last modified: December 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม
Research Article: Analysis Design and Implementation of the Three-Phase Matrix Converter using the Output Voltage Signals for the PWM Signals Generation
ผู้เขียน|Author: สันติสุข สว่างกล้า, ประสพโชค โห้ทองคำ และ อภิชฏา ทองรักษ์ | Santisuk Sawangkla, Prasopchok Hothongkham and Aphichata Thongrak
Email: santisuk@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

การอ้างอิง|Citation

สันติสุข สว่างกล้า, ประสพโชค โห้ทองคำ และ อภิชฏา ทองรักษ์. (2564). การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (หน้า 363-366). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Sawangkla S., Hothongkham P. & Thongrak A. (2021). Analysis design and implementation of the three-phase matrix converter using the output voltage signals for the PWM signals generation. In The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) (pp. 363-366). Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่มีแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทจำนวน 6 พัลส์ต่อครึ่งไซเคิล ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทในการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็มเพื่อใช้ในการขับนำสวิทช์สองทิศทางจำนวน 9 ชุด ซึ่งประกอบด้วยไอจีบีที-ไดโอดกำลังทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ด้านอินพุทที่มีความถี่และขนาดแรงดันไฟฟ้าคงที่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เอาท์พุทที่สามารถปรับความถี่และขนาดแรงดันไฟฟ้าได้ โดยการปรับความถี่และอัตราการม็อดที่สัญญาณพีดับบลิวเอ็ม รวมทั้งมีการแสดงหลักการทำงานของวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ในเชิงคณิตศาสตร์ก่อนทำการทดลองจริงด้วย พร้อมทั้งทำการวัดรูปคลื่นและค่าฮาร์มอนิกเพื่อเปรียบเทียบทั้งที่ได้จากการจำลองและจากการทดลองจริง ซึ่งจากผลการจำลองและการทดลองสอดคล้องกันเป็นอย่างดี นอกจากนั้นได้ทำการทดลองการควบคุมแบบ V/f คงที่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วย

คำสำคัญ: วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์, วงจรเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์, พีดับบลิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์


ABSTRACT

This paper present the analysis, design, and implementation of the 6-pulses three phase PWM AC-AC Matrix Converter which using the output voltage signal for PWM signal generation. This converter is using the 9-units of bidirectional, IGBT-Power Diode.  The converter is converting a constant utility three-phase sinusoidal supply voltage and frequency into a variable output voltage and frequency of pulses PWM through alteration of the frequency and modulation index of the PWM signals used by the converter. A mathematical approach is initially applied to describe the principle of the Matrix Converter, before implementation takes place through theoretical waveforms. A comparison is then made of the theoretical waveforms with the practical waveforms and the harmonics obtained from the three-phase PWM AC-AC Matrix Converter. The outcomes in both theory and practice are shown to be in relatively close agreement. Moreover, the V/f control is shown in this paper for the induction motor drive.

Keywords:  Matrix Converter Circuit, AC to AC Converter, PWM Converter.


การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม | Analysis Design and Implementation of the Three-Phase Matrix Converter using the Output Voltage Signals for the PWM Signals Generation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 146
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print