การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย

Last modified: December 11, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย
Upgrades and Improvment Quality of Electric Power Systems in Suanprigthai Subdistrict Administrative Organization Building
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวีรพล สีดอกพุด
Mr. Weeraphol Seedokphud
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนัย พลอยสุวรรณ
Assist. Prof. Dr. Tuchsanai Ploysuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

วีรพล สีดอกพุด. (2563). การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Seedokphud W. (2020). Upgrades and improvment quality of electric power systems in Suanprigthai Subdistrict Administrative Organization Building. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสอนผลงานการปฏิบัติงานในการอัพเกรดและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทยที่ชำรุดและเสียหาย โดยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าเดิม โดยที่อุปกรณ์ชุดใหม่ที่เปลี่ยนสามารถช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน และ ป้องกันความผิดพลาดจากการล้มเหลวของระบบได้ดีกว่าเดิม

โดยการฝึกงานตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 30เมษายน 2564 ผู้จัดทำได้รับการชี้แนะจากทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญจาก อบต.สวนพริกไทย ให้ทำการสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดซื้อและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย

คำสำคัญ: ระบบไฟฟ้า, อบต.สวนพริกไทย, สหกิจศึกษา


Abstract

This  cooperative  education project  presented  an  operational  report for  upgrading improving  damaged  electrical  systems with  latest   technological  improvements  for  and Suanprigthai Subdistrict Administrative  Organization.  Each  new  piece of equipment helps to extend  equipment lifetime, avoid system overload that damages equipment, and more importantly, it reduces the risk of power failure and saves on repair costs.

During the internship  from 13 January 2020  to  30  April  2020, the author  was  been guided  consultant engineer team  of  Suanprigthai Subdistrict Administrative  Organization by contacting with relevant agencies to purchase and replace damaged equipment.

Keywords:  Operating system, CCTV.


การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย | Upgrades and Improvment Quality of Electric Power Systems in Suanprigthai Subdistrict Administrative Organization Building

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print