การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัวด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัวด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ
Analysis of milkers’s working process by Mining Process Technique
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิรนันท์ เฮงจู
Miss Jiranan Hangju
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (Ms.IT)
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE
2020 18th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE)https://ieeexplore.ieee.org/document/9289912

การอ้างอิง|Citation

จิรนันท์ เฮงจู. (2564). การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัวด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Hangju J. (2021). Analysis of milkers’s working process by mining process technique. (Master Independent Study). Bangkok: Master of Science in Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้นำข้อมูลกระบวนการทำงานของพนักงานรีดนมวัว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมข้อมูล  2. การประมวลผลข้อมูล 3. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัว ณ ฟาร์มแห่งหนึ่งพบว่า 1.เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเวลาในการทำงานของพนักงานแต่ละคนพบว่าแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำนมดิบ 2. เมื่อพิจารณาตามเพศของพนักงานพบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการทำงานของพนักงานแต่ละคนพบว่าแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำนมดิบ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปช่วยปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานรีดนมวัวแห่งหนึ่ง ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการใช้เทคนิคการทำเหมืองกระบวนการนั้นจะช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน และจำลองพฤติกรรมของการทำงานที่ดีและไม่ดีในรูปแบบ Fuzzy Miner จึงมาเป็นแนวทางในการนำเหมืองกระบวนการ มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลบันทึกเหตุการณ์กระบวนการทำงานของพนักงานรีดนมวัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: อุตสาหกรรมรีดนม, ข้อมูลฟาร์ม, การค้นพบรูปแบบ, การจำลองกระบวนการ


Abstract

This research used data of the milkers work process to be analyzed by Mining Process Technique, which consists of 3 steps: 1. Data preparation; 2. Data processing; 3. Mining Process Technique analysis. Analyzing of the milkers working process at a farm, could be summarized as follows: 1. Considering the average working time of each worker, it was found that there was a slight difference which does not affect the quality of raw milk; 2. Considering the gender of the workers, the average working time of each worker was slightly different, which does not affect the quality of raw milk. The results could be used to improve the milkers working regulations to create an efficient system. Moreover, the Mining Process Technique was useful in the analysis and decision making of the workforce and simulated good and bad working behavior in Fuzzy Miner. This was a guideline for using the mining process when applied to the event log data of the milkers working process to increase work efficiency.

Keywords: Farm Data, Milking Industry, Pattern Discovery, Process Simulation


การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัวด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ | Analysis of milkers’s working process by Mining Process Technique

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code