การวิเคราะห์การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ
Analysis of Materials and Supplies Withdrawal Process in Educational Institutions with the Fuzzy Miner Technique
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปนัดดา หมีเงิน
Miss Panadda Meengoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (Ms.IT)
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE
2020 18th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE)

การอ้างอิง|Citation

ปนัดดา หมีเงิน. (2564). การวิเคราะห์การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ. (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Meengoen P. (2021). Analysis of materials and supplies withdrawal process in educational institutions with the fuzzy miner technique. (Master Independent Study). Bangkok: Master of Science in Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ โดยศึกษาจากข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกณ์ในสถานศึกษา ซึ่งขั้นตอนการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. รวบรวมและเตรียมข้อมูลการเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง 2. การนำเข้าไฟล์ข้อมูลสู่โปรแกรม Disco 3. การชี้เฉพาะข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า 1. ช่วงเวลาการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์มีความกระจาย ทำให้เจ้าหน้าพัสดุที่มีเวลาทำงานอื่น ๆ น้อยลง 2. มีการเบิกจ่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบการการเบิก 3. มีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดเก็บเข้าคงคลังมากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่อการชำรุดเสียหายได้ โดยผลการวิจัยเหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้กับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการการเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลการวิจัยเหล่านี้ยังส่งผลทางอ้อมให้ทางผู้บริหารสามารถสังเกตการสอนของครูผู้สอนว่ามีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพหรือไม่ได้อีกด้วย

คำสำคัญ: การค้นพบรูปแบบ, จำนวนวัสดุ, การจำลองกระบวนการ


Abstract

This study presented an analysis of materials and supplies and the withdrawal process in educational institutions with the fuzzy miner technique. The research process had 4 steps:

1) Collected and prepared materials and supplies for the withdrawal process in educational institutions; 2) Import data files into Disco; 3) data identification; 4) Analyze data with process mining techniques. The study found that: 1) The disbursement period for materials and equipment was distributed. This made the parcel dispatcher spend less time spent on other tasks; 2) Materials were disbursed and equipment was an in addition to the withdrawal regulations; 3) More materials and equipment were being procured into inventory than necessary and they may be damaged. These findings led the researchers to present the results of the data analysis to the school administrators to apply the withdrawal regulations in educational institutions to be more efficient and suitable for the needs of personnel in educational institutions. This research data also had an indirect effect to allow administrators to observe the teachers that the materials and equipment are used worth or not.

Keywords: Fuzzy Miner algorithm, Materials Distribution, Pattern Discovery, Process Simulation.


การวิเคราะห์การเบิกวัสดุ และอุปกรณ์ในสถานศึกษา ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ  | Analysis of Materials and Supplies Withdrawal Process in Educational Institutions with the Fuzzy Miner Technique

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 142
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code