แอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Last modified: January 10, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง – Title: แอปพลิเคชั่นค้นหาตู้กดเงินอัตโนมัติบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ – Where is ATM Application for Android Operating System
ชื่อผู้เขียน – Author: นายคณิน ผดุงสันต์, นายกฤษณะ ฤกษ์สอาด, นายณฐนน วิชัยกุลดิลก | Mr.Kanin Pradungson,  Mr.Kritsana Rueksaarb, Mr.Natanon Wichaikuldilok
อาจารย์ที่ปรึกษา – Advisor: อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ – Mr. Nitinai Phaisanpayak
ชื่อปริญญา – Degree: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) – B.Sc. (Information Technology)
ภาควิชา/สาขาวิชา – Major: เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา – Faculty: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science Program in Information Technology
ภาคเรียน/ปีการศึกษา – Semester/Academic year: 3/2566 (2023)

บทคัดย่อ

     การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกสบายในการค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลทำให้ทราบถึงปัญหาในการหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 2020 ในการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Android Studio 3.0.1 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ และใช้ MySQL 8.0.17 ในการจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลเครื่องกดเงินอัตโนมัติ ข้อมูลธนาคาร และ Google Maps API มาแสดงแผนที่ในการเดินทางหาตู้กดเงินอัตโนมัติ เป็นต้น

คำสำคัญ: แอนดรอยด์, แอปพลิเคชัน, เครื่องกดเงินอัตโนมัติ


Abstract

     The objective of developing the automatic cash dispenser search application on the Android operating system is to provide user convenience in locating automatic cash dispensers. The development team has gathered information to understand the challenges in finding automatic cash dispensers for each transaction. The application is developed using Microsoft Visual Studio Code 2020 for web development and Android Studio 3.0.1 for mobile application development. MySQL 8.0.17 is used for database management, storing user information, automatic cash dispenser data, bank information and utilizing the Google Maps API to display maps for navigating to the nearest cash dispenser.

Keywords: Android Operating System, Application, Automatic money machine


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 810
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print