การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

Last modified: June 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”
Research Article: The Development of a Centralized Application for Homeless Animals Called “Adopt Pet”
ผู้เขียน|Author: ธนาภรณ์ รอดชีวิต ปริวรรต องค์ศุลี  ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ | R. Thanaporn O. Pariwat, K. Thanat, and  C. Pipop
Email: thanaporn.rod@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Computer Science, Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | The 9th Academic Science and Technology Conference 2023

การอ้างอิง|Citation

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี,  ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Rodcheewit T., Ongsulee P., Kaewkultham T., & Chukiatpunlob P. (2023). The development of a centralized application for homeless animals called “Adopt Pet”. In The 9th Academic Science and Technology Conference 2023 (pp. 865-876). Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce.


บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet” 2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet” พัฒนารูปแบบโมบายแอปพลิเคชันแบบครอสแพลทฟอร์ม สามารถทำงานได้ทั้งบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์และไอโอเอส เขียนคำสั่งด้วยภาษ Dart ด้วยเครื่องมือ Flutter Framework และใช้ Firebase จัดการข้อมูลตามหลักการของ NoSQL Database และพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้หลัก System Development Life Cycle (SDLC) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet” 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชัน ดังนี้ (1) โพสต์ข้อมูลสัตว์ที่ต้องการหาบ้าน (2) คลิกถูกใจสัตว์ที่สนใจ (3) รับเลี้ยงสัตว์ที่ต้องการ (4) แชทพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ก่อนการรับเลี้ยงสัตว์ (5) อนุมัติหรือปฏิเสธผู้ที่มาติดต่อของรับเลี้ยงสัตว์ และ (6) ดูการแจ้งเตือนภายใน 7 วันเพื่อให้ผู้รับเลี้ยงส่งความคืบหน้าสัตว์ที่รับไปเลี้ยง 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33, S.D. = 0.49) และ 3) ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27, S.D. = 0.65)

คำสำคัญ: หาบ้านให้สัตว์, อุปการะสัตว์เลี้ยง, ครอสแพลทฟอร์มแอปพลิเคชัน


ABSTRACT

The objective of this research is to: 1) develop a mobile application for stray animals adoption named “Adopt Pet”, 2) evaluate the effectiveness of the application, and 3) assess the user satisfaction towards the application’s performance. The application is developed as a cross-platform mobile application using the Dart language and Flutter Framework, and utilizes Firebase to manage data according to NoSQL Database principles. The System Development Life Cycle (SDLC) is used in the application development process. The research tools used in this study include: 1) the “Adopt Pet” mobile application, 2) an evaluation form for the application’s effectiveness, and 3) a user satisfaction questionnaire towards the application’s performance. The statistical analysis used is the mean ( ) and standard deviation (S.D.). The research results reveal the following: 1) users are able to utilize the following functionalities: (1) posting information regarding animals in search of a home, (2) liking animals of interest, (3) adopting desired animals, (4) engaging in chat conversations with post owners prior to adopting animals, (5) approving or rejecting adoption inquiries, and (6) monitoring notifications within a 7-day timeframe to provide updates on the adopted animals’ progress, 2) the overall performance evaluation by experts is high (average = 4.33, S.D. = 0.49) and 3) users are satisfied with the performance of the application, with an overall satisfaction level of high (average = 4.27, S.D. = 0.65).

Keywords:  finding homes for animals, providing shelter for pets, Cross-Platform Mobile Application.


The Development of a Centralized Application for Homeless Animals Called “Adopt Pet”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print