ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน
Asset transfer management system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิขรินทร์ เกตวงษา, นายกนกพล ชื่นอยู่, นายมโนธรรม พุ่มไม้, นายธนดล ศรวารี
Mr.Sikharin Ketwongsa, Mr.Kanokpol Chuenyo, Mr.Manotham Phummai, Mr.Tanadol Sornwari
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สิขรินทร์ เกตวงษา, กนกพล ชื่นอยู่, มโนธรรม พุ่มไม้ และ ธนดล ศรวารี. (2560). ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สินเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานสะดวกในการค้นหาทรัพย์สิน คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคือ โปรแกรม Microsoft Visual studio 2017 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถจัดการข้อมูลทรัพย์สินจัดการข้อมูลผู้ใช้และสามารถโอนทรัพย์สินได้ โดยระบบที่พัฒนาตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานและลดขั้นตอนในการทำงาน

คำสำคัญ : โอนย้ายทรัพย์สิน, ครุภัณฑ์, วิเคราะห์ระบบ


Abstract

This project aims to design and develop the asset management system. This project makes the work efficient, makes it easy to use and makes it easy to find asset. Researchers collected information analyzed and designed system. This project was developed by Microsoft Visual Studio 2017 and Microsoft SQL Server 2008 R2 which is the tools for collecting the data. This project can manage asset data, user data and transfer asset. Moreover, this system is developed according to the requirement of user and can reduces the work process.

Keyword: Asset transferring, Durable articles, System analysis.


ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน | Asset transfer management system

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 643
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print