แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ
2-Dimensional Animation on Dressing Properly
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปราญิชา พุ่มโพธิ์ทอง, นายณัฐวิโรจน์ ชอนรัมย์, นายอัษฎา ลมัยศรี 
Miss Prayicha Phumpothong, Mr. Natthawirod Chonram, Mr. Asada Lamaisri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร  ธนานันท์
Mr. Pasakorn    Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ปราญิชา พุ่มโพธิ์ทอง, ณัฐวิโรจน์ ชอนรัมย์  และ อัษฎา ลมัยศรี. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการแต่งกายอย่างถูกระเบียบ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย โดยมีการสอดแทรกค่านิยมในเรื่องของแต่งกายอย่างถูกระเบียบและผิดระเบียบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แอนิเมชันเรื่องนี้ใช้เวลาดำเนินเรื่อง 11.20 นาที มีฉากทั้งหมด 9 ฉาก และใช้ตัวละครในการดำเนินเรื่องทั้งหมด 6 ตัวละคร โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator CS6 ในการออกแบบฉากและตัวละคร ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และใช้โปรแกรม Adobe Sound booth CS6 ในการพากย์เสียงบรรยายของตัวละคร สามารถเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของการแต่งกายอย่างถูกระเบียบให้แก่ผู้รับชมภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : การแต่งกาย, การ์ตูนแอนิเมชัน, ค่านิยม


Abstract

This study aimed to develop a 2-dimensional animated cartoon on “Dressing Properly”, to educate the audience about proper dressing through cultivating the content of the value in proper dressing and irregular behaviors of university students. The duration of this animated cartoon was 11.20 minutes, with 9 scenes and contained 6 characters. Adobe Illustrator CS6 was used to design scenes and characters, Adobe Flash CS6 was used to create animation, and Adobe Sound Booth CS6 was used to narrate the voice of the characters. The developed animated cartoon could efficiently enhance the value of dressing properly to the audience.

Keyword : Animated cartoon, Dressing, Value.


แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ | 2-Dimensional Animation on Dressing Properly

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 614
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print