เกมทัชอิทบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

Last modified: June 15, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เกม ทัช อิท บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
‘Touch It’ Game on Android System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพรปวีณ์ ยงสกุลจินดา 5704800082
Mr.Bhornpawee Yongsakuljinda 5704800082
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา  โชติช่วง
Miss Veena  Chotchaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พรปวีณ์ ยงสกุลจินดา. (2561). เกมทัชอิทบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันมือถือได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างไม่ทั้งเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในหลายๆด้านแถมยังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เพื่อเล่นเกมเพื่อฝึกฝนและฆ่าเวลา เกม Touch It พัฒนาขึ้นโดยเป็นเกมแนวปริศนาที่ออกแบบมาให้มีกติกาที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจได้รวดเร็ว เช่นเดียวกับเกมแนวในเกมประเภทเดียวกัน โดยเกมจะให้ผู้เล่นจับภาพคู่ภาพที่เหมือนกันในขณะที่เวลาที่มีจำกัดคอยนับถอยหลังเรื่อยๆ และเมื่อจบเกมก่อนเวลาหมดจะทำการบันทึกคะแนนไปใส่ในข้อมูลของผู้เล่น แต่เมื่อเวลาหมดก่อนจะแสดงแค่คะแนนที่ทำได้แต่จะไม่ถูกบันทึก มีการจัดอันดับแข่งขันกับผู้เล่นในรายชื่อฐานข้อมูลและมีการจัดเก็บไว้ในMySQL และใช้Unity Engine ในการพัฒนาเกม โดย จุดเด่นของเกมนั้นคือระบบTimer Countdown, ระบบการจับคู่และมีเกมจับคู่เพื่อฝึกทักษะในการคิดและการตัดสินใจในเวลาสั่นๆและกลับมาเล่นใหม่ได้

คำสำคัญ: เกมทัชอิท, ปริศนา, ระบบนับเวลาถอยหลัง, แอนดรอยด์


Abstract

Mobile phones today have become part of the lifestyle of the people, no doubt. It is an instrument that facilitates many aspects it is also one of the most popular devices used to play games for passing time and for relaxing. It easy to understand and to use The game ‘Touch It’ was designed to be simple and not complicated The game will allow players to Image Match images while a timer countsdown. When finishing the game before the time is up, the system will save the score to your id and put in to the leaderboard in the database, but if the time is up before you finish the game, the system will not record but show only the score you have in that stage. User can also challenge between friends and competition with in our databases. This game used Unity Engine for development. which is a development tool for three-dimensional and two dimensional game development and is popular and well-documented lessons, ideal for beginners who develop the games. The highlight features of the game are the Timer countdown system, matching system

Keywords:  Touch It, puzzle, Timer Countdown System


  เกม ทัช อิท บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ | ‘Touch It’ Game on Android System  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 361
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print