โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี
Project for the design of public relations media by Motion Graphic to disseminate knowledge about unhealthy food consumption behaviors in children aged between 6-12 years
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุรินทร์ นิวัตินิชากรณ์
Mr. Surin Niwatnichakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปัญจเวช บุญรอด
A. Panjawetch Boonroad
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

สุรินทร์ นิวัตินิชากรณ์. (2561). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจดูแลเรื่องสุขภาพบุตรหลานได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปีมากยิ่งขึ้นและรู้เท่าทันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างโรคภัยต่างๆในภายหลัง เนื้อหาภายในโมชันกราฟิก จะมีเนื้อหาความเป็นมา รวมถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการรับประทานอาหารสำหรับเด็กโดยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโมชันกราฟิกประกอบไปด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop Cs6, Adobe After Effect Cs6 และโปรแกรม Adobe Premier Pro Cs6 ในการพัฒนาผลการดำเนินภาคนิพนธ์นี้ พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี พอเมื่อดูโมชันกราฟิกจบก็จะเริ่มมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพภายในครอบครัวอย่างถูกสุขลักษณะ

คำสำคัญ : พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร, โมชันกราฟิก, สื่อให้ความรู้


Abstract

This thesis is intended for parents who are interested in taking care of their children to gain increased knowledge about understanding the behavior of unhygienic food consumption in children aged between 6 – 12 years, and how they unknowing cause problems like various diseases later. Content within the graphics media will contain background content, including problems and guidelines for solving the problem of unhealthy eating for children. The program used to develop motion graphics consists of Adobe Photoshop Cs6, Adobe After Effect Cs6 and Adobe Premier Pro Cs6. to show that most people are unaware of unhealthy food consumption behaviors in childhood from the age of 6 – 12 years old. Have knowledge of hygienic health care within the family

Keywords: Food consumption behavior, Motion Graphic, Knowledge Media.


  โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี | Project for the design of public relations media by Motion Graphic to disseminate knowledge about unhealthy food consumption behaviors in children aged between 6-12 years

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2475
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code