พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
Central System Development for Management of Construction Equipment Sales
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนัช  แก้วกุลธรรม  6104800014
Mr. Thanat  Kaewkultham  6104800014
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนัช  แก้วกุลธรรม. (2563). พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewkultham T. (2020). Central System Development for Management of Construction Equipment Sales. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารการขายผ่านระบบคลาวด์ สำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยผู้ใช้บริการหลักของทางบริษัทประกอบด้วยบริษัทในเครือของ SCG  ตัวแทนจำหน่ายของ SCG และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้การบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกทั้งแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงต้องการสร้าง Big Data สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อขายในแต่ละปีเพื่อจัดทำโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายต่อไปในอนาคต ผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบตัวกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน โดยผู้ซื้อสามารถระบุสินค้าที่ต้องการและผู้ขายสามารถเสนอราคาให้ผู้ซื้อได้ทำการเปรียบเทียบเลือกผู้ขายที่พอใจผ่านระบบที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเว็บแอปพลิเคชันได้

คำสำคัญ: ธุรกิจก่อสร้าง, ระบบขายอุปกรณ์ก่อสร้าง, ระบบประกวดราคา, บริษัท รูดี้ เทคโนโลยีจำกัด


Abstract

Rudy Technology Company Limited is a cloud sales management system provider for construction businesses. The main users of the company are all SCG affiliates, SCG dealers and construction contractors. For quick management of construction equipment, sales can facilitate both buyers and sellers, including creating big datasets for analyzing buyer’s demand trends for organizing promotions to increase sales. The cooperative internship student was assigned to develop a central system for buyers and sellers under the same platform. The buyer can specify the desired product and the seller can place a bid for the buyer to compare and choose the best seller through the system built on the web application platform.

Keywords:  Construction business, Construction equipment sales system, Price bidding system, Rudy Technology Company Limited.


พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง | Central System Development for Management of Construction Equipment Sales   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 200
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print