พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+
Sprint+ Mobile Application Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐธีร์  ฉันท์แต่ง  6104800008
Mr. Nuttee  Chanteang 6104800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ณัฐธีร์  ฉันท์แต่ง. (2563). พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanteang N. (2020). Sprint+ Mobile application development. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท พลัสไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสต่างๆ ให้กับธุรกิจและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้าน AI , Data Visualization และ Robotics รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งแพลตฟอร์มโมบายและเว็บ โดยมีการใช้เทคโนโลยี Java, Flutter, Spring, Docker, Kubernetes, Google CloudPlatform, Firebase และ Gitlab ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ที่กล่าวมาเพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+ สำหรับนักปั่นจักรยาน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการวัดระยะทาง ตรวจจับความเร็วในการปั่น และแสดงเส้นทางที่ปั่นจักรยานได้แทนการพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัว เพียงผู้ใช้มีแค่โทรศัพท์มือถิอที่ติดตั้ง Sprint+ ก็เพียงพอ และในปัจจุบันผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Sprint+ ได้จาก AppStore สำหรับแพลตฟอร์ม iOS และ Play Store สำหรับแพลตฟอร์ม Android

คำสำคัญ: นักปั่นจักรยาน, โมบายแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันสำหรับนักปั่น, บริษัท พลัสไอที โซลูชั่น จำกัด


Abstract

Plus IT Solution Company Limited is a software and services provider for businesses and agencies, both public and private by using technology to help in the operation of the organization to be effective. The company specializes in AI, data visualization and robotics technologies as well as software development on various platforms, both mobile platform and web platform, by using Java, Flutter, Spring, Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, Firebase and Gitlab. The cooperative internship student applied these technologies to develop a Sprint+ mobile application for cyclists to help measure distances, to detect spin speed, and to show cycling routes instead of carrying a computer with them. The users only need a mobile phone with Sprint+ installed, and today users can download Sprint+ from the AppStore for the iOS and the Play Store for the Android.

Keywords:  Cyclist, Mobile Application, Plus IT Solution Company Limited.


พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+ | Sprint+ Mobile Application Development   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 262
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print