โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

Last modified: May 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
Research Article: Cerebrovascular disease, risk faction, and quality of life: A systematic review
ผู้เขียน/Author: วราภรณ์ คำรศ, นพ.ทศพร เอกปรีชากุล | Waraporn Khumros and Thosporn Ekpreechakul
Email: wara_aui@hotmail.com
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ Chula Med Bull Vol. 1 No. 5 September – October 2019; 473 – 487

การอ้างอิง/citation

วราภรณ์ คำรศ และทศพร เอกปรีชากุล. (2562). โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกกระทบต่อคุณภาพชีวิต. Chula Med Bull, 1(5), 473 – 487. https://tci-thaijo.org/index.php/clmb/article/download/174897/125177/


บทคัดย่อ

เหตุผลของการทำวิจัย : โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นโรคที่อันตรายแต่สามารถป้องกันได้ โดยการเริ่มต้นจากการป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองต่อคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภค อุปโภค ที่อยู่อาศัย การนอนหลับ การเรียนรู้ การทำงานและการสื่อสาร

วิธีการทำวิจัย : ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัย (Systematic review) โดยทำการสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลอิเลกทรอนิค Pubmed ที่ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 –2557 จากคำสำคัญหรือดัชนีคำค้นดังนี้ PICOS – Participant : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke patients), Intervention : การป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke), Comparison : ผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (control group, compare group), Outcome : ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง และผลกระทบต่อโรคหลอดเลือดสมองทั้ง 7 ด้าน และStudy design : รูปแบบการศึกษา Systematic Review, Meta-analysis, Cohort study, Literature review ประเมินคุณภาพของบทความพิจารณาจากอคติในการวัดและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา : จากการสืบค้นมีบทความในเบื้องต้นทั้งหมดจำนวน 92,790 บทความ จากนั้นคัดกรองด้วยการอ่าน ชื่อเรื่อง และบทคัดย่อที่เกี่ยวข้องประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้ง  7 ด้านและประเมินคุณภาพของบทความคงเหลือทั้งหมดจำนวน 85 บทความ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดเลือดสมองต่อคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ด้าน  พบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภค อุปโภค ที่อยู่อาศัย การนอนหลับ การเรียนรู้ การทำงานและการสื่อสาร

สรุป : โรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันโรคอยู่หลายปัจจัย หากสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ในอนาคต

คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, คุณภาพชีวิต, ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

**แผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลกรุงเทพ


ABSTRACT

Background: Cerebrovascular disease is a common neurological disease and dangerous. However, these results remain prevention of the factors that cause disease from everyday life.  Researchers are interested in the subject.

Objectives: This study aimed to assess the association between cerebrovascular disease and quality of life.

Methods: A systematic review search of databases that met the inclusion and exclusion criteria. Relevant data were obtained from PubMed from 2009 to 2014. A systematic search of databases resulted in PICOS (Participants: stroke patients; Intervention: stroke; Comparison: control group, compare group; Outcome: association between cerebrovascular disease and quality of life and Study design: a systematic review, meta-analysis, cohort study, literature review).

Results: A systematic search of databases resulted in 85 articles that met the inclusion and exclusion criteria from 92,790 articles. The result showed a cerebrovascular disease association with quality of life.

Conclusion: This study suggested that cerebrovascular disease was associated with factor preventive disease.  Knowledge can be applied in everyday life to reduce the number of cerebrovascular disease patients in the future.

Keywords: Cerebrovascular disease, quality of life, risk factor of cerebrovascular disease.

Correspondence to: Khumros W. Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand. Received:  September 27, 2018


Cerebrovascular disease, risk factors, and quality of life: A systemic review

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5976
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles