เช็คอิน กิน เที่ยว ณ เกาะรัตนโกสินทร์

Last modified: February 17, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เช็คอิน กิน เที่ยว ณ เกาะรัตนโกสินทร์
Check-in Eat Travel at Rattanakosin Island
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรพรรณ แก้วเงินตรา
Miss Orrapun Kaewngoentra
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

อรพรรณ แก้วเงินตรา. (2565). เช็คอิน กิน เที่ยว ณ เกาะรัตนโกสินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewngoentra O. (2022). Check-in eat travel at Rattanakosin Island. (Cooperative Education). Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง เช็คอิน กิน เที่ยว ณ เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร บนเพจเฟซบุ๊ก ชื่อเพจ Bangkok Tourism Division

ผลการดำเนินงานพบว่าผู้จัดทำได้มีการศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่จริงในการศึกษาสถานที่น่าสนใจใกล้ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ คือ 1.ป้อมพระสุเมรุ 2.สวนสันติชัยปราการ 3.พิพิธบางลำพู 4.ย่านบางลำพู 5.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 6.ท่าพระจันทร์    7.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และได้นำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมาจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง เช็คอิน กิน เที่ยว ณ เกาะรัตนโกสินทร์ (Check-in Eat Travel at Rattanakosin Island) เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊ก ชื่อเพจ Bangkok Tourism Division  ผลของการจัดทำโครงงานการประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอผ่านเฟซบุ๊ก จากข้อมูลเชิงลึก พบว่ามีการเข้าถึงโพสต์ 616 คน อิมเพรสชั่น 701 คน การมีส่วนร่วม 120 คน

คำสำคัญ: สื่อประชาสัมพันธ์, เส้นทางการท่องเที่ยว, คลิปวีดีโอ


Abstract

This cooperative education project had the following objectives: 1) to study tourist attractions in the area Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department; 2) To produce a video clip to promote tourist routes that are close to Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department through the Facebook Fan Page called Bangkok Tourism Division.

The results showed that the students studied the information and visited interesting places near the Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department. It was found that there were interesting tourist attractions: 1. Phra Sumen Fort; 2. Santi Chai Prakan Park; 3. Phiphit Bang Lamphu; 4. Banglamphu area; 5. National Museum, Phra Nakhon; 6. Tha Prachan; 7. Wat Mahathat Yuwaratrangsarit. The student used these interesting tourist attractions to create a video clip about Check-in Eat Travel at Rattanakosin Island as a public relations medium on Facebook. The results of the intershipp  publicized video clips via Facebook with statistics of  616 reached, 701 impressions, and 120 engagements.

Keywords:  press release, travel route, video clip.


Check-in Eat Travel at Rattanakosin Island

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 104
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code