การตลาดผ่านสื่อ TikTok

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดผ่านสื่อ TikTok
Online Marketing with TikTok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐพร สมวงศ์
Ms. Nattaporn Somwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

ณัฐพร สมวงศ์. (2565). การตลาดผ่านสื่อ TikTok. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Somwong N. (2022). Online marketing with TikTok. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำรายงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การตลาดผ่านสื่อ TikTok” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแอปพลิเคชันTIKTOK  2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ บริษัท ฟินเดย์ ทราเวล จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน TIKTOK   ทางผู้จัดทำจึงมองเห็นโอกาสการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกหนึ่งช่องทาง คือการประชาสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชัน TIKTOK ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีจุดเด่น คือเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อทุกคนในสังคม TIKTOK เป็นพื้นที่สำหรับการทำตลาดดิจิทัลที่มาแรงตอบโจทย์ธุรกิจตั้งแต่สร้างการรับรู้สู่การสร้างยอดขาย ผลการดำเนินการพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนในแอพพลิเคชัน TIKTOK ในชื่อ “ฟินเดย์ ทราเวล” (@findaytravel) มีการโพสต์ลงไปในแอปพลิเคชัน TIKTOK จำนวนทั้งหมด 30 วิดีโอ ทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจำนวน 1,193 และผู้ถูกใจเพิ่มขึ้นจำนวน 2,111 ผู้จัดทำจึงสรุปได้ว่าผลการดำเนินการครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ บริษัท ฟินเดย์ ทราเวล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทำให้บริษัท ฟินเดย์ ทราเวล ได้ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสอบถามหรือตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการของบริษัท ฟินเดย์ ทราเวล มากขึ้น

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน Tiktok,  ประชาสัมพันธ์, แบนเนอร์การท่องเที่ยว


Abstract

This cooperative education report had the objectives: 1) to study TikTok; 2) to increase marketing channels for Finday Travel Co., Ltd. through TikTok.

The results showed that in a 3-month period, from February to April on the TikTok app, the name “Finday Travel” (@findaytravel) was posted on the TikTok. A total of 30 videos increased the number of followers by 1,193 and likes increased by 2,111. The students concluded that the results proved this is an additional marketing channel for Finday Travel Company. Being in accordance with the objectives set, it helped Finday Travel to expand to new groups of customers who inquired or chose to buy more products and services of Finday Travel.

Keywords:  Tiktok, market channels, tour package.


การตลาดผ่านสื่อ TikTok | Online marketing with TikTok

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1295
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code