เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด

Last modified: January 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด
Freshket Animation Warehouse Worker’s Plan: A Case Study of Polar Bear Mission Co,.ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชลิต พลทมิฬ
Mr. Chalit Pontamin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ชลิต พลทมิฬ. (2564). เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pontamin C. (2021). Freshket animation warehouse worker’s plan: A case study of Polar Bear Mission Co,.ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง เฟรชเกต แอนิเมชัน กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด จัดทำผ่านสื่อวีดีโอคือ การ์ตูน แอนิเมชัน โดยมีวัตุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างวิดีโอ เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด 2) เพื่อสร้างการเรียนรู้แผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของพนักงานคลังสินค้า พร้อมทั้งเครื่องมือเพื่อวัดผลของผู้ใช้งานทั้งก่อนและหลังใช้งานเครื่องมือ ผลของการทำโครงงานเรื่องเฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัดพบว่า ผู้จัดทำได้สร้างวีดีโอแอนิเมชันจำนวน 1 ชิ้นงานความยาวประมาณ 1.50 นาที และ หลังจากพนักงานคลังสินค้าชมวีดีโอผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยอยทูี่ร้อยละ 100 ซึ่งดีมากขึ้นจากก่อนเรียนเฉลี่ยอยทูี่ร้อยละ 11 ทำให้ผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: เฟรชเกต แอนิเมชัน, คลังสินค้า, โพลาร์ แบร์ มิชชั่น


Abstract

     This cooperative education project on Freshket Animation, was produced through video media, namely cartoon animation, with the following objectives; 1. To create a video of Freshket Animation showing the warehouse worker’s action plan; 2. To create a learning plan for warehouse staff about the process. The results of the project on Freshket Animation showed the operational plan of the warehouse staff found that the author was able to create a video animation of one video approximately 1.50 minutes in length. After watching the video, the test results were averaged at 100%, which is an improvement over the average 11% before class, making the results objective.

Keywords:  Freshket Animation, Warehouse, Polar Bear Mission.


Freshket Animation Warehouse Worker’s Plan : A Case Study of Polar Bear Mission Co,.ltd.

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code