การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

Last modified: January 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด
Checking and Correct Defects in The Fire Protection System. For Pioneer Logistics Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปัณฑ์ธร สระทองแพ
Mr. Puntorn Sratongpae
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปัณฑ์ธร สระทองแพ. (2560). การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิงของคลังอาคารสินค้า ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ โดยทำ การคำนวณอัตราการไหลของน้ำ และแรงเสียดทานภายในท่อระบบดับเพลิงสำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อทำการตรวจเช็คโดยเลือกใช้การคำนวณแบบ ไฮดรอลิคแคลคูเลชั่น และเขียนสูตรการคำนวณหาอัตราการไหลและแรงเสียดทานในท่อในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อความแม่นยำ และช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณ ในการคำนวณเลือกใช้ทั้งแบบพื้นที่อันตรายน้อยและพื้นที่อันตรายปานกลาง กลุ่มที่ 2 เพื่อทำการเปรียบเทียบระยะการครอบคลุมของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติและปริมาณวัสดุที่ใช้

ผลจากการศึกษาพบว่า จากการคำนวณหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติพื้นที่อันตรายน้อย เพื่อหาขนาดของปั๊มดับเพลิงพบว่ามี อัตราการไหล 157.48 GPM และแรงดันรวมในท่อ 25.70 PSI และการคำนวณหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบพื้นที่อัตรายปานกลางกลุ่ม 2 เพื่อหาขนาดของปั๊มดับเพลิง อัตราการไหลที่ได้ 219 GPM และแรงดันรวมในท่อ 31.43 PSI จากการคำนวณหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทั้งสองแบบ จะเห็นได้ว่าการออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติแบบพื้นที่อันตรายปานกลางกลุ่มที่ 2 จะมีจะมีหัวกระจายน้ำ 324 หัวต่อโซน และจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการออกแบบแบบพื้นที่อันตรายน้อยอยู่ที่ราคา 1,067,049 บาทแต่จะได้การกระจายน้ำของหัว
สปริงเกอร์ที่มากกว่า

คำสำคัญ: ตรวจสอบ, ปรับปรุง, ข้อผิดพลาด, ระบบท่อดับเพลิง


Abstract

The purpose of this study was to investigate and correct errors in the fire protection system of the Pioneer Logistics Warehouse by calculating the water flow rate and the friction in the fire protection pipe sprinkler head to check using calculations. Hydraulic calculation calculates the flow rate and friction in the pipe in the Excel program for precision and time-saving calculation to calculate the light hazard and ordinary hazard, group 2, to compare the coverage of the fire hydrants and the amount of materials used.

The results of the study showed that from the calculation of the sprinkler head, light hazard, to determine the size of the fire pump, the flow rate was 157.48 GPM and the total pressure in the pipe 25.70 PSI; and the calculation of sprinkler head ordinary hazard, group 2, to find the size of the fire pump. The flow rate was 219 GPM and the total pressure in the pipe was 31.43 PSI. From the calculation of the two sprinkler heads, the design of the sprinkler head is an ordinary hazard, group 2, will have a sprinkler head 324 heads per zone and will cost more than the design. Light hazard is priced at 1,067,049 Baht, but the distribution of water through more sprinkler heads.

Keywords: Sprinkler heads, Light hazard, Ordinary hazard, Fire Protection System.


การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์โลจิสติกส์ จำกัด / Checking and Correct Defects in The Fire Protection System. For Pioneer Logistics Co., Ltd.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 458
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code