กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last modified: February 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Closed Circuit Television Camera at Suvarnabhumi Airport
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสามารถ     พุทธเกิด
Mr. Samart Phutkoed
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  พลอยสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Tassanai Ploysuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สามารถ พุทธเกิด. (2562). กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอการศึกษาการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทฤษฎี หลักการทำงานและการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ถูกนำมาศึกษาในรายงานสหกิจศึกษาอย่างสมบูรณ์ และได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในรายงานสหกิจเล่มนี้

คำสำคัญ: ระบบฟั่งชั่นการใช้งาน, กล้องวงจรปิด


Abstract

This cooperative study report presents a study of the use of security systems and closed-circuit television cameras at Suwannaphum Airport, which is one of the systems that’s used to maintain security for the passengers in Suvarnabhumi Airport. The main theory and principles of operation and installation of closed-circuit television cameras, has been fully studied in the Cooperative Education report and was presented in detail in this cooperative report.

Keywords:  Operating system, CCTV.


  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Closed Circuit Television Camera at Suvarnabhumi Airport

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 284
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print