การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์

Last modified: February 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์
Energy Savings of Water-cooled Chillers with Variable Speed Drives
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทวีชัย  จันทร์เอี่ยม
Mr. Taweechai  Janiam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โตมร สุนทรนภา
Mr. Tomorn Soontronnapa
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ทวีชัย  จันทร์เอี่ยม. (2562). การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษานี้ นำเสนอผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ณ บริษัท JLL จำกัด มีระยะเวลาฝึกงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 รวม 15 สัปดาห์ บริษัท JLL จำกัด เป็นบริษัททางด้านการดูแลระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ การฝึกงานในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อศึกษา เป็นเรื่องการประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และการทำงานเป็นระบบของอาคารนำเทคนิค การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ VSD มาประยุกต์ใช้กับเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ จำนวน 5 ตัว บนพื้นที่ ทำความเย็นขนาด 2,116 ตารางเมตร ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (kWh/m2) ได้ทำการวัดก่อนและหลังการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ได้ผลพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าการทำงานแบบ By-Pass ได้ถึง 37.5 %

คำสำคัญ: การประหยัดพลังงาน, เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์, อุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์


Abstract

This cooperative education project report presented the learning and performance results at JLL Company Limited from 15 January 2020 until 25 April 2020, a total of 15 weeks. JLL Company Limited is a company that maintains electrical, sanitation, lighting and air conditioning systems. This internship defined the topic of study on energy saving, water-cooled chillers with variable speed control devices and building systems. The VSD motor speed control technique was applied to 5 water-cooled chillers with a cooling area of 2,116​​square meters. The specific energy consumption index (kWh/m2) was measured before and after the use of energy saving measures. The results showed that energy saving were 37.5% better than previous operations.

Keywords:  Energy Saving, Water-cooled Chiller, Variable Speed Drive.


  การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์ | Energy Savings of Water-cooled Chillers with Variable Speed Drives

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 555
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print