การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)
Design and Renovation of Electrical Systems in BTS Building (9th Floor)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอานนท์  ทองปลาย, นายชานนท์  กิจโชติประเสริฐ
Mr. Arnon    Thongplay, Mr. Chanon  Kijchotprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข  สว่างกล้า
Acting Sub Lt. Santisuk  Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

อานนท์  ทองปลาย และ ชานนท์  กิจโชติประเสริฐ. (2562). การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจนี้ นำเสนอ การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9) ณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการฝึกออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการคำนวณตารางโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ชั้น 9 ของอาคารบีทีเอส ผลการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การออกแบบ, การปรับปรุงไฟฟ้า, ตารางโหลด


Abstract

This co-operative study project presented the design and renovation of electrical systems in BTS buildings (9 th Floor) at Bangkok Mass Transit System Company Limited (Public) which was derived experience from operations in the cooperative education project operations between Siam University with Bangkok Mass Transit System Company Limited (Public). The responsibility was the design and renovation of electrical systems for checking electrical equipment, including calculation of the load schedule of electrical equipment in the 9th floor of the BTS building and real performance. The results Can be applied to learned knowledge and actual work.

Keywords: Design, Electrical Renovation, Load Table.


การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9) | Design and Renovation of Electrical Systems in BTS Building (9th Floor)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 154
Previous: กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Next: งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขตตลิ่งชัน