ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
Closed Circuit Television Security System
ชื่อผู้เขียน –
Author:
อัษฎาวุธ รำพึงกิจ, ถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ
Assadawut Rumpuengkit, Tirawut Chanpen
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ การติดตั้งและซ่อมทำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าปฏิบัติงานในกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง 17 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางกองโรงงานได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเช็คระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งและซ่อมทำ, กล้องวงจรปิด CCTV, ความปลอดภัย


Abstract

     This cooperative education project presented Closed Circuit Television Security System and was derived from a work-based education project at Electronics Factory 2, Samut Prakan province, from 20 August 2022 to 17 December 2022, a total of 17 weeks. The main project assigned was to manage network maintenance and troubleshooting, such as CCTV system checks. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

คำสำคัญ: installation, repair, closed-circuit camera, safety


อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print