การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีสถานีบริการน้ำมัน

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีสถานีบริการน้ำมัน
Annual Inspection and Certification of Electrical Safety Systems of Gas Station
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ธนวัฒน์ นันติ๊, สิรภพ กระแสร์ทิพย์
Thanawat Nanti, Siraphob Krasaethip
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนองานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีของสถานีบริการน้ำมัน ตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน การศึกษานี้ดำเนินการในรฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บริษัท แอซเซ็ท เพอร์ฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จํากัด ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยกระบวนการปฏิบัติงานนี้ประกอบด้วยวิธีถ่ายภาพความร้อนและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รู้ถึงขั้นตอนการเตรียมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้นและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: การตรวจสอบ, สถานีบริการน้ำมัน, ระบบไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presented the annual electrical inspection of a gas station according to the announcement by the Department of Labour Protection and Welfare. This study was conducted as part of a cooperative education internship with Asset Performance Solution Company Limited from August 22, to December 9, 2022. The work process consisted of thermal imaging methods and inspection of electrical installations according to EIT standards. During work on the cooperative education project, I learned steps to prepare for work, operating procedures, problem analysis, basic remediation and operational safety.

คำสำคัญ: inspection, gas station, electrical systems


ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 7
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print