การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

Last modified: October 29, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
Company registration at Khun Pu Accounting Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริรักษ์ ศรีขาว, นางสาวปุณยาพร สะสมบัติ, นางสาววาสนา ยงใจยุทธ
Miss Sirirak Srikhaw, Miss Punyaporn Sasombut, Miss Wassana Yongjaiyut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kiasang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: 3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สิริรักษ์ ศรีขาว, ปุณยาพร สะสมบัติ และ วาสนา ยงใจยุทธ. (2560). การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท คุณปุ๊การบัญชี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท งานจัดทำบัญชีทั้งบัญชีประจำปีและรายเดือนยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทเน้นการทำบัญชีให้กับกิจการร้านทอง โดยคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัทมีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ เพราะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความมีตัวตนของกิจการ การมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการให้ก็ได้ คณะผู้จัดทำจัดทำโครงงานเรื่อง “การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประสบการณ์ที่รับจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงขั้นตอนการจดทะเบียนและเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 

คำสำคัญ: เอกสารประกอบการจดทะเบียน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


Abstract

This cooperative education program was conducted at Khun Pu Accounting  Co. Ltd., which provides accounting, business consulting services, and legal services. The company provides the service mainly with goldsmith shops. The author was assigned to prepare  document and data of registration. Registering will increase reliability and faithfulness to our customer’s company.

Registration is under control of the Department of Business Development. The customers can register by themselves via website www.dbd.go.th. This website explains the documents to prepare and procedure. However, many processes and documents might be too complicated and difficult for someone. Therefore, the customers always request of registering service. The purpose of this project was to explain the processes and related documents of the company’s registration. The author expects this project to be useful for interested partied.

 

Keywords: Registration’s Document, Registration Process, Department of Business Development.


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1252
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code