การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

Last modified: June 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล
Comparative Study of Software for Teleconferencing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุชาดา เกิดโพธิ์ชา, นางสาวสุพรรณี อ่อนสร้อย, นายธีรดนย์ บุญค้ำ
Miss Suchada Kerdphocha, Miss Supannee Onsroy, Mr. Theeradon Bunkham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

สุชาดา เกิดโพธิ์ชา, สุพรรณี อ่อนสร้อย และ ธีรดนย์ บุญค้ำ. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกลในโรงพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาในด้านขีดจำกัดของการประชุมดังนั้นจึงมีแนวความคิดจัดทำการเปรียบเทียบเพื่อหาความเหมาะสมและคุณภาพที่ดีสำหรับการประชุมทางไกล โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและผลการทดสอบการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการศึกษา และเปรียบเทียบ คือ Polycom V. 6.0.0.4796, Zoom Rooms V. 4.4.1, Cisco web x V.39.4.0 และ Skype V. 8.46.0.60 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับคนอื่นๆได้มากขึ้น ประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้และแนะนำให้ผู้ป่วย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหา ภาพและ เสียงในการใช้งานของแพทย์กับผู้ป่วยในระหว่างการประชุมทางไกล ผลจากการทดสอบใช้โปรแกรมพบว่า Skype V. 8.46.0.60 ถูกเลือกนำมาใช้งานมากที่สุดเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รองรับการเชื่อมต่อแบบ Session Initiation Protocol (SIP) นอกจากนี้ยังรองรับหลายระบบปฏิบัติการและยังสามารถใช้ Bandwidth ที่มีความถี่ต่ำในการรับส่งข้อมูลได้

คำสำคัญ: การประชุมทางไกล, การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์, เครือข่ายไร้สาย


Abstract

The purpose of studying software comparison for teleconferencing in hospitals is because nowadays, there is more communication over the internet causing problems in the meeting limits. By comparing the features and results of the software testing that used in education which are Polycom V.6.0.0.4796, Zoom Rooms V.4.4.1, Cisco web x V..39.4.0 and Skype V.8.46.0.60. These programs are the software that allows users to chat over the internet with more people. The benefits of this study is can be used and recommended to patients for choosing a software that suit to existing equipment. This project will helps to solve the problem of video and audio while the doctor is working with the patient during the teleconferencing. The results of the test program found that Skype V 8.46.0.60 was selected as the most used since there is no cost and supports Session Initiation Protocol (SIP) connections. In addition, it also supports multiple operating systems and can also use low-frequency bandwidth to transmit data.

Keyword: Software comparison, Teleconferencing, Wireless network.


การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล | Comparative Study of Software for Teleconferencing

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1423
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code