ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม
Condominium Sales Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอินท์กร เจนประดิษฐ์วงศ์, นางสาวศิริกานต์ นกสุข, นางสาวฐานิตา จันทร์แก้ว
Mr. Ingorn Janepradidwong, 5701700006, Miss. Sirikarn Noksuk, 5701700013, Miss Thanita Chankaew, 5701700025
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ฐานิตา จันทร์แก้ว, ศิริกานต์ นกสุข และ อินท์กร เจนประดิษฐ์วงศ์. (2562). ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์นี้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการขายคอนโดมิเนียม ให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการดำรงชีวิตประจำวัน ในการเลือกซื้อห้องพัก สามารถเลือกดูได้เว็บไซต์ระบบบริหารการขายคอนโดมิเนียม  ทางคณะผู้จัดทำได้มีการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเพื่อพร้อมในการใช้งาน การสร้างระบบบริหารการขายคอนโดมิเนียมได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2016 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ สามารถใช้งานด้านการเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลประวัติลูกค้า สัญญาการจองห้อง และยังรวมไปถึงการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถเรียกดูตามช่วงเวลาที่ต้องการทราบ จะส่งผลให้การดำเนินงานในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การขาย, คอนโดมิเนียม, ห้องพัก


Abstract

The purpose of this project was to develop the sales management system for condominiums to make the system generally easier to use, save time, and allow the purchase of rooms through the website. Researchers analyzed and designed the program to be ready for use. The condominiums sales management system used Microsoft Visual Studio 2017 for develop program and Microsoft Office Access 2016 for manage database. This project can manage database such as room information, customer profile, reservation, contract. This project also included the issuance of various reports, which can be viewed periodically. Researchers hope this project will result in successful business operations and efficient.

Keywords:  Condominium, Room, Selling.


ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม / Condominium Sales Management System

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 507
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code