เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน
Employee Leave Management Websites
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเนตรชนก ไกรเจริญ, นายภูริเดช บัวผัน
Miss Natechanok Kraicharoen, Mr. Pooridesh Buaphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai   Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

เนตรชนก ไกรเจริญ และ ภูริเดช บัวผัน. (2560). เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจหลายประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเครือข่าย และ E-Money เป็นต้น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ (QUiNT Pte.) และมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทย และฮ่องกง โดยที่บริษัท ควินท์ คอร์เปอเรชั่น ไทยแลนด์ จะทำหน้าที่เป็นเอาท์ซอร์ซให้กับบริษัทในเครืออาทิ ระบบงานเครือข่าย, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, บัญชี และการจัดการทรัพยากรบุคคล

โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ดูแลพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน โดยเริ่มจากการสำรวจและสอบถามถึงปัญหาของระบบปัจจุบันทั้งจากการสัมภาษณ์และการรวบรวมเอกสารที่ใช้อยู่แล้วนำมาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Sublime Text 3 และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6 คณะผู้จัดทำได้ทดลองใช้รวมถึงประเมินความพึงพอใจการใช้งาน พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถทำการส่งคำร้องและตอบกลับคำร้องขอลาหยุดผ่านอีเมลได้ และตรวจสอบวันลาหยุดได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ : ระบบสำนักงาน, ลางาน, เว็บไซต์


Abstract

QUiNT Corporation Company is a consult company for many businesses such as real estate, MLM and E-Money etc. The head office is located in Singapore (QUiNT Pte.) and there are other branches in many countries such as Thailand and Hong Kong. QUiNT Thailand works as an outsourcing solution in management for QUiNT Group for example, people management, network system, system development, accounting, and etc.

Coop students from the IT Department, Siam University were assigned to work in Information Department for developing Employee Leave Management Websites. The process started with collecting information by interviewing and document, analyzing and designing. Sublime Text3 was used for development and phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6  was used in database management. Moreover, coop students tested and collected user satisfaction. As the result the system can work efficiency by sending requests thru E-mail and employees can recheck by themselves.

Key words : Quint, employee leave, Sublime Text3.


เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน | Employee Leave Management Websites

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 319
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print