การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน

Last modified: August 30, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน
Creating Active Directory and Group Policy Systems Within the Organization by Using Virtualization Technology
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐสิทธิ แพวตะคุ
Mr. Natthasitthi Paewtaku
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

ณัฐสิทธิ แพวตะคุ. (2565). การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Paewtaku N. (2022). Creating active directory and group policy systems within the organization by using virtualization technology. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

การใช้งานเทคโนโลยีเสมือน เพื่อติดตั้งและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องในรูปแบบการจำลองเสมือน มีประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายในการจัดการและปรับปรุงความปลอดภัย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างโปรแกรมเทคโนโลยีการจำลองเสมือนที่ได้รับความนิยมคือ VMware ESXi นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สำนักสารสนเทศของโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อย ได้ติดตั้งและออกแบบระบบโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อทดสอบระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มก่อนนำไปใช้งานจริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานหลักของโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการระบบผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ : เครื่องคอมพิวเตอร์, นโยบายกลุ่ม, เทคโนโลยีเสมือนจริง


Abstract

The use of virtualization technology to deploy and manage multiple virtual computers and servers in a virtualized environment brings several advantages, such as increased convenience, ease of management, and improved security. Additionally, it helps reduce expenses related to software and hardware. A popular virtualization software example is VMware ESXi. A student conducted practical work at the Information Office of Vichaivej Hospital Omnoi as part of their cooperative education. They utilized virtualization technology to test user management and group policies before implementing them in the actual environment. This approach had no impact on the hospital’s core systems, minimizing risks and errors for end-users. By enhancing user and group policy management, the project contributed to a safer and more efficient environment, ensuring security and enhancing overall efficiency.

Keywords: computer, group policy, virtualization technology.


การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน | Creating Active Directory and Group Policy Systems Within the Organization by Using Virtualization Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 221
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print