การรื้อถอนเครื่องจักรและโครงสร้างเหล็ก บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

Last modified: March 24, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การรื้อถอนเครื่องจักรและโครงสร้างเหล็ก บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
Demolition Work Machine and Steel Structure
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ยงยุทธ จันดาบุตร , Yongyut Chandabut
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. ภาคภูมิ มงคลสังข์ – Asst. Prof. Phakphum Mongkhonsag
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     บริษัทเอสเอสพี พรีซิชั่น ทูลลิ่ง จำกัด เป็นบริษัท ด้านการก่อสร้างรื้อถอนที่ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทำการรื้อถอนเครื่องจักรและอาคารโรงงานผลิตเก่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานมากและไม่คุ้มค่าที่จะทำการซ่อมบำรุง จึงมีโครงการที่จะรื้อและปรับคืนสภาพพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่ สถานที่โครงการ ตำบล บางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากโครงการรื้อถอนเอาคารเก่าและมีความชำรุดตามระยะเวลาการใช้งาน ในการปฏิบัติจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและวางแผนงานที่ดี เพื่อให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา โดยโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ที่จะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ลูกค้าได้ ทางผู้จัดทำจึงได้รับหน้าที่ในการควบคุมงานรื้อถอนและจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการนี้ตำแหน่งงานที่ทำเกี่ยวกับการควบคุมงาน ให้การทำงานได้เป็นไปตามแผนงาน

คำสำคัญ: รื้อถอนเครื่องจักรและอาคาร, แผนการทำงาน, แผนการยก


Abstract

     SSP Precision and tooling Co.,Ltd. is a construction and Demolition company that has been trusted by Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. to Demolish a machine and steel structure for clearing area for Construction new building This project is located in Bang Kradi District. Pathum Thani Province, which in this demolition work There must be a method statement and calculation to confirm before demolish of each zone., in accordance with technical principles. Engineering and safety, good planning and sufficient manpower are required. The work will be completed on time. This project is scheduled for a period of 4 months to Demolish a machine and steel structure. Released, the organizer is responsible for the Demolish supervision and the implementation plan of this project. job placement related to job control To work according to the weekly plan

คำสำคัญ: Demolish work method, study planning, safety


ผศ. ภาคภูมิ มงคลสังข์ – Asst. Prof. Phakphum Mongkhonsag, วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering, 2/2563 (2020)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code