การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: March 25, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Liquid Mixer Machine Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน/Author: สันติสุข สว่างกล้า  และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร | Santisuk Sawangkla, Vyapote Supabowornsathian
Email: santisuk@siam.edu, vyapote.sup@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 | 9th ECTI-CARD 2017, Chiang Khan Thailand

การอ้างอิง/citation

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (หน้า 521-524). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย.

Swagkla S., & Supabowornsathian V. (2017). Design and construction of liquid mixer machine controlled by microcontroller. In 9th ECTI-CARD 2017, Chiang Khan Thailand (pp. 521-524). Bangkok: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand).


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว 12 โวลต์จำนวน 4 ตัวผ่านรีเลย์เพื่อเปิด-ปิดของเหลว 4 ชนิด โดยกำหนดส่วนผสมของเหลวด้วยการกดสวิตช์เลือกส่วนผสมตามต้องการ จอ แอลซีดี จะแสดงผลปริมาณอัตราส่วนผสมของของเหลวแต่ละชนิดที่ต้องการ เมื่อส่วนผสมถูกต้องตามต้องการของเหลวจะไหลลงสู่ภาชนะที่รองรับ ระบบยังมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับของเหลวทั้งหมดอีก 4 ชุด เครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ที่นำเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและถูกทำการทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า สมรรถนะการทำงานของเครื่องเป็นที่น่าพึงพอใจ

คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ของเหลว, โซลินอยด์วาล์ว


ABSTRACT

This paper presents the design and construction of a liquid mixer machine controlled by microcontroller. It controls four 12-volt solenoid valves via 4-way solenoid valves. There are 4-type liquids to mix together by pressing the switch selector. The LCD display shows the amount of required liquid mixture. When the ingredients are suitable, the liquids will flow into the container. In addition, the four liquid level sensors are also available in the system. The proposed liquid mixer machine has been constructed and tested. The results are shown that the performance of the machine is satisfactory.

Keywords: microcontroller, liquid, solenoid valve.


การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ | Design and Construction of Liquid Mixer Machine Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 730
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print