การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Seafood Kanomkrog Maker Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน|Author: ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า | Vyapote Supabowornsathian and Santisuk Sawangkla
Email: vyapote.sup@siam.edu  ;  santisuk@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
DepartmentฅFaculty: Faculty of Engineering in Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

การอ้างอิง|Citation

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10. (หน้า 471-474). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

Supabowornsathian V., &  Swagkla S. (2018). Design and construction of seafood kanomkrog maker controlled by microcontroller. In 9th ECTI-CARD 2017, Chiang Khan Thailand (pp. 521-524). Bangkok: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand).


บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ปริมาณที่พอเหมาะของแป้งขนมครกซีฟู้ดที่ถูกหยอดลงไปในแต่ละหลุมของกระทะผลิตขนมครกถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องหยอดขนมครกที่นeเสนอนี้มีกระทะผลิตแบบ 13 หลุมอยู่รวมกันทั้งสิ้น 4 ชุด การหมุนกระทะผลิตขนมครกเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการหยอดแป้งหอยทอดผสม และการกลับไปสู่ตำแหน่งตั้งต้นของเครื่อง ถูกกระทำโดยดีซีมอเตอร์ที่ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การแคะขนมครกออกจากแต่ละหลุมของกระทะผลิตขนมครกถูกกระทำด้วยมือ เพื่อที่จะให้บริการต่อการสั่งซื้อที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างสะดวก เครื่องผลิตขนมครกที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของเครื่องนี้

คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ด, ดีซี, มอเตอร์


ABSTRACT

This article presents the design and construction of seafood kanomkrog maker controlled by microcontroller. The appropriate amount of seafood kanomkrog mixing flour dropped into each hole of the kanomkrog cooking pan is controlled by microcontroller. Four sets of 13 holes kanomkrog cooking pan are included in this machine. The rotation of kanomkrog cooking pan to facilitate the mixing flour dropping and the return to its initial position are made by a DC motor controlled by microcontroller. The digging out of kanomkrog from each hole of the cooking pan is done manually in order to serve variety of orders to the customers conveniently. This proposed machine is constructed and tested and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keyword : Microcontroller, Seafood Kanomkrog Maker, DC Motor.


การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์|Design and Construction of Seafood Kanomkrog Maker Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 238
Previous: การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท
Next: ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print