การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: November 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Smart Battery Charger Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน/Author: ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า
Email: vyapote.sup@siam.edu, santisuk@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12

การอ้างอิง/citation

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2563). การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่  12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า IN-02). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการประจุแบตเตอรี่ใช้แหล่งจ่ายกระแสคงที่ทำให้การประจุแบตเตอรี่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดเวลาในการประจุแบตเตอรี่ได้ ทำให้เกิดความปลอดภัย การกำหนดค่ากระแสคงที่ของการประจุแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 1-2000 มิลลิแอมป์ เวลาในการประจุแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 1-600 นาที ทำได้โดยการป้อนค่าทางคีย์แพด แสดงผลที่จอแสดงผลแบบผลึกเหลว การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบหาค่าผิดพลาดของเวลาและกระแสประจุ ผลการทดสอบเวลาในการประจุไม่มีค่าผิดพลาดเลย ส่วนกระแสประจุมีค่าผิดพลาดไม่เกิน ± 10 มิลลิแอมป์ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของเครื่องนี้

คำสำคัญ: เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาด, ไมโครคอนโทรลเลอร์, แหล่งจ่ายกระแสคงที่


ABSTRACT

This article presents the design and construction of smart battery charger controlled by microcontroller. The constant current source is used for rapid charging and the system can set time for safe charging. The setting of constant current charging is between 1-2000 mA and time charging is between 1-600 minutes. The both settings are operated by a keypad and displayed by a LCD. All operations are controlled by microcontroller. The smart battery charger is constructed and tested errors of time and current charging. The time charging has no error and current charging has error between ± 10 mA. Its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  Smart Battery Charger, Microcontroller, Constant Current Source.


การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบชาญฉลาดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ | Design and Construction of Smart Battery Charger Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 422
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print