ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์

Last modified: December 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์
Airfield Lighting System and Switch Gear Installation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชญานิน  เตียงกูล
Mr. Chayanin     Tiengkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
Asst.Prof.Wipavan    Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชญานิน  เตียงกูล. (2561). ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอระบบไฟฟ้าสนามบิน และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารจอดรถของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานศึกษาการทำงานของระบบไฟฟ้าสนามบิน ประกอบด้วย เขียนแบบระบบไฟฟ้าใช้โปรแกรม AutoCAD การออกแบบไดอะแกรม  การวางlay out การเขียนแบบ single line ของระบบไฟฟ้าในอาคารจอดรถ การศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมภายในสนามบินได้แก่ Constant Current Regulator  ชุดควบคุมขนาดใหญ่และพีแอลซี  อุปกรณ์ไฟฟ้าในสนามบิน ได้แก่ ปืนไฟสัญญาณ ไฟฟ้ารันเวย์และ ไฟหมุนบอกตำแหน่ง  และทำการติดตั้งสวิตช์เกียร์ รวมทั้งทำการทดสอบการทำงานของสวิตช์เกียร์ จากผลจากการปฏิบัติงานทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบไฟฟ้าสนามบิน, การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เขียนแบบระบบไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presents an airfield lighting system and electrical equipment installation in the parking building of the Thai Airways International Public company limited, which is an experience gained from cooperative education training between Siam University and the Airports of Thailand Public company limited, which the company has assigned the study of the operation of the airport electrical system consisting of electrical system drawing using AutoCAD program, diagram design, lay out, single line drawing of electrical system in the parking building. The study of the operation of control devices within the airport, including constant current regulators, large control units and PLCs. Electrical equipment in the airport, including guns, electric signs, runways and Revolving warning light and install the gear switch including testing the operation of the switchgear. As a result of the operation, it is possible to apply the knowledge learned to apply to the real work properly.

Keywords: Airfield Lighting System,  Electrical Equipment Installation, Electrical System Drawing.


ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์ | Airfield Lighting System and Electrical Equipment Installation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 524
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print