การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
Design and Installation of Electrical System 
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุริยะ เที่ยงแท้, นายเจษฎา ภักดี
Mr. Suriyar Teangtae, Mr. Jessada Pakdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร. ทัศนัย พลอยสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Tuchsanai Ploysuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

สุริยะ เที่ยงแท้ และเจษฎา ภักดี. (2563). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Teangtae S., & Pakdee J. (2020). Design and installation of electrical system . (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานนี้ นำเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท อินทร์ไทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ติดตั้งตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ดูแลระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ภายในห้องพัก รวมทั้งทำการทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในห้องพัก ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตู้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย, ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า


Abstract

This project presents the design and installation of electrical system which is a part of experiences during the Cooperative Education Practice of Siam University and lntry Engineering Co., Ltd. The author was assigned to install, maintain the office electrical distribution system and test of power supply in the office. The results from this practical program can apply to assigned work.

Keywords:  Installation of Electrical System,  Sub-Distribution Cabinet, Power Supply.


การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า|Design and Installation of Electrical System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 340
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print