การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ ของสำนักงานไทรน้อย กฟผ.

Last modified: March 13, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ ของสำนักงานไทรน้อย กฟผ.
Design and Installation of Solar Tracking System of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Sai Noi Office
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน
Mr. Theerasak Janman 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า
Acting Sub LT. Santisuk Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง/citation

ธีระศักดิ์ จันทร์แมน. (2564). การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ ของสำนักงานไทรน้อย กฟผ.. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการบริการวิชาการ เรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อยระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ รวมถึงแนวทางในการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารและเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารสำนักงานไทรน้อย กฟผ. ในอนาคต เป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้อธิบายไว้ในเล่มนี้แล้ว โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้สามารถนําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการศึกษาในเรื่อง การออกแบบและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าลังงานแสงอาทิตย์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย ต่อไป

คำสำคัญ: โซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์, ติดตั้งกับโครสร้างแบบยึดอยู่กับที่


Abstract

     This co-operative education project presented the educational services of Design and Installation of Solar Tracking System of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Sai Noi for the co-operative of Siam University and EGAT. Solar tracking systems are the most appropriate technology to enhance the efficiency of solar cells by tracking the sun. The purpose of this project aimed to study the production process of electricity from solar tracking systems, including design guidelines. in order to know the cost-effectiveness of solar panel installations on the roof of the building and to apply the results of the case study as a guideline for the future generation of solar power on the roof of EGAT. This project took place between January-May 2022 and it can be utilized for the education of the design and construction analysis of solar power system.

Keywords:  Tracking System, Fixed Tilt System.


การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ ของสำนักงานไทรน้อย กฟผ.| Design and Installation of Solar Tracking System of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Sai Noi Office

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print