การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ

Last modified: August 16, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ
Development of a Data Management and Embroidery Pattern Search System for Jiam Charoen Embroidery Shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนากร  เจียมเจริญ  6204800003, นายทวีศักดิ์   ดิษฐี   620480001
Mr. Thanakorn   Jiamjaroen  6204800003, Mr. Taweesuk  Distee  6204800011
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

ธนากร เจียมเจริญ และทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jiamjaroen T., & Distee T. (2021). Development of a data management and embroidery pattern search system for Jiam Charoen Embroidery Shop. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ ใช้สำหรับการค้นหาลายปัก และเก็บข้อมูลลายปัก เพื่อแก้ไขปัญหาในการค้นหาลายปักรูปแบบเดิมที่ทำการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ และจัดเก็บไว้ในแฟ้มต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาการชำรุดหรือสูญหายของเอกสารลายปัก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ โดยระบบแบ่งการทำงานออกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค้นหาลายปักด้วยชื่อของลายปักหรือรูปภาพของลายปักนั้น และสามารถเพิ่มออเดอร์ในการสั่งปักได้ สามารถใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนที่ 2 เว็บแอปพลิเคชันระบบการเก็บข้อมูลใช้งานผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของลายปักได้ เช็คข้อมูลออเดอร์ เช็คข้อมูลลูกค้ารวมไปถึงสามารถออกใบเสร็จหรือเรียกดูข้อมูลบใบเสร็จย้อนหลังได้ ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบตามหลักการของ UX และ UI เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Virtual Studio Code, Android Studio และเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษา JavaScript ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL จัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase  โดยระบบจะสามารถเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาลายปักได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก้ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ลายปัก, ร้านเจียมเจริญ


Abstract

The objective of this thesis was to develop a data management and embroidery pattern search system for Jiam Charoen Embroidery Shop. The system was for searching and storing embroidery patterns to address the problem of traditional embroidery patterns stored in paper format and filed in various places, leading to inconvenience and the risk of damaged or lost patterns. Therefore, the team developed a data management and embroidery pattern search system for       Jiam Charoen Embroidery Shop, which consists of two main parts: 1) Embroidery pattern search using the pattern’s name or image. Users can also place orders for embroidery through the system, which can be accessed via the Android operating system. 2) Web application for data storage and accessible through the web application. Users can edit various embroidery pattern data, check order information, customer details, and view or print past receipts. The user interface (UI) and user experience (UX) design was implemented, and the system was developed on the Android platform. The development tools used included Virtual Studio Code and Android Studio, with JavaScript as the programming language. The system utilized NoSQL database management with Firebase, to enabling data viewing, editing, and pattern searches, ultimately providing users with added convenience and ease of use.

Keywords:  applications, embroidery, Jiam Charoen Shop.


การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ |  Development of a Data Management and Embroidery Pattern Search System for Jiam Charoen Embroidery Shop  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print