เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: June 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: Web Application for Management Maintenance and Repair Requests of Facilities for Siam University
ผู้เขียน|Author: จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง | Janya Yamcharoen, Phatraphorn Amornchaiwutthikul and Dachawat Phukbamrung
Email: janya.yam@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Computer Science Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | The 9th Academic Science and Technology Conference 2023

การอ้างอิง|Citation

จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง. (2566). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยามม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 887-896). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Yamcharoen J., Amornchaiwutthikul P., & Phukbamrung D. (2023). Web application for management maintenance and repair requests of facilities for Siam University. In The 9th Academic Science and Technology Conference 2023 (pp. 887-896). Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce.


บทคัดย่อ

ทการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพและความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญต้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 3 คน และ 2) บุคลากรจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ และฝ่ายอาคารและสถานที่ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม และแบบประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ ผลการประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (SD=0.52) และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (SD=0.60)

คำสำคัญ: ซ่อมบำรุง, ระบบแจ้งปัญหา, เว็บแอปพลิเคชัน


ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to develop a web application for managing maintenance and repair requests of facilities for Siam University, and 2) to evaluate the efficiency and accuracy of the web application. The research participants were divided into two groups: 1) three software development experts, and 2) ten staff members from the computer science department, information center, and facilities management. The research tools used included a web application for managing maintenance and repair requests of facilities for Siam University, a performance assessment form, and a satisfaction survey. The statistical methods used for data analysis were the mean and standard deviation. The results of the research found that the functions of the web application could perform as specified. The evaluation of the efficiency and accuracy of the system was at a high level (=4.19 and SD=0.52). The evaluation of user satisfaction with the web application was also at a high level (=4.31 and SD=0.60).

Keywords:  maintenance, problem reporting system, web application.


เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม | Web Application for Management Maintenance and Repair Requests of Facilities for Siam University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 74
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print