การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์

Last modified: August 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์
Development of GUI to Command Web Application Firewall
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววิภาวี จิรัตติกานนท์, นางสาวสมิตานัน เพ็งแจ่ม
Ms.Wipawee Jirattikanun, Ms.Samitanan Phengcham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
พ.ต. ดร.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
Maj. Dr. Norranut Saguansakdiyotin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|citation

วิภาวี จิรัตติกานนท์, สมิตานัน เพ็งแจ่ม. (2560). การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jirattikanun W., & Phengcham S. (2017). Development of GUI to command web application firewall. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

การใช้ซอฟต์แวร์กรองเว็บไซต์ในการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นทางเลือกที่ดีอันหนึ่งสำหรับองค์กรหรือบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดูแลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงานในองค์กรให้เป็นไปตามข้อตกลง และป้องกันการเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บลามกอนาจาร เว็บเกม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดกลางและเล็ก คือ มักจะไม่มีผู้ดูแลระบบของตัวเอง ประกอบกับการจ้างผู้ดูแลระบบเป็นครั้งคราวนั้นมีค่าใช่จ่าย ในโครงงานนี้จะทำการสร้างเว็บแอปพลิเคชันในส่วนที่ติดต่อกับผู้ควบคุมให้สามารถสั่งงานไปยังระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์เพื่อควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยสามารถกำหนดขอบเขตในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละผู้ใช้งาน ได้ เพื่อใช้ในองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยทำการพัฒนาเว็บเพจเพื่อรับคำสั่งจากผู้ควบคุม โดยเว็บเพจนี้จะต้องออกแบบเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเลือกคำสั่งในการควบคุมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแยกเป็นรายบุคคล และกำหนดช่วงเวลาของวันในการใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดตัวกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยแยกเป็นรายบุคคลได้ พัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพีในการเขียนเว็บเพจ และใช้ซควิดและซควิดการ์ดเป็นตัวกรองการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการทดลองระบบสามารถทำงานได้ดี

คำสำคัญ: เว็บแอพลิเคชันไฟล์วอลล์, เว็บพร็อกซี, ซควิด, ซควิดการ์ด, พีเอชพี


Abstract

Using an application level firewall is a good choice for organizations or companies to control the Internet access of employees in the organizations to meet the agreement and prevent inappropriate web access, such as pornography and web games. The problem in small and medium size companies is that they usually do not have their own administrator. The occasional hiring of administrator come with a cost. This project is to create a web application in order to command the web application firewall and control the scope in using of the Internet per individual user for small and medium size enterprises. The web page was developed to receive commands from the administrator. This web page must be designed so that the administrator can easily use it, and it can control access to the Internet per user. It also can define usage time to access the Internet, and it can filter inappropriate websites. The system is developed using PHP, Squid, and SquidGuard. As the result, it is shown that the system can operate correctly.

Keywords:  Web Application Firewall, Web Proxy, Squid, SquidGuard, PHP.


การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์|Development of GUI to Command Web Application Firewall

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 331
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print