การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

Last modified: August 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
Development of power point orientation for Media Thai Union Feed Mill Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรสิตา อันสุกัน
Ms. Rasita Ansukan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

รสิตา อันสุกัน. (2560). การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ansukan R. (2017). Development of power point orientation for Media Thai Union Feed Mill Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อประหยัดทรัพยากรบุคคลในการอบรม 2)เพื่อช่วยให้ไม่เสียเวลาในการทำงานของผู้ฝึกอบรม 3) เพื่อให้การจัดอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปัญหาเกิดจากในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่แต่ละครั้งนั้นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 5 คนมาบรรยายให้ความรู้ในแต่ละเรื่องและใช้ระยะเวลาในการปฐมนิเทศนาน 3-4 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องสูญเสียเวลาในการทำงานของตนไป ผู้จัดทำจึงได้มีการนำโปรแกรม Power Point พร้อมบันทึกเสียงบรรยาย เข้ามาช่วยในการนำเสนอแทนเจ้าหน้าที่ หลังจากการใช้สื่อพบว่า พนักงานที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมเพียง 1 คน ทำหน้าที่ชี้แจงและเปิดสไลด์ให้ผู้มาปฐมนิเทศส่งผลให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพขึ้นและพนักงานมีเวลาในการทำงานของตนมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การปฐมนิเทศ, โปรแกรม Power Point, บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด


Abstract

     The Objectives of this study focused on: 1) The conservation of human resources in training, 2) The reduction of loss of staff’s working time and 3) improvement of efficiency of training. This study is a response to the excessive amount of personnel (5 staff members) used in new employee orientation. In addition, an orientation normally takes 3-4 hours, and the staff member’s working time is considerably affected. Thus, the researcher proposed a PowerPoint-based instruction with recorded narration to replace the actual staff in the orientation. It was found that after using this method, only 1 staff member was required for orientation, thus improving its efficiency and freeing up the staff to do their own work.

Keywords: Orientation, PowerPoint, Thai Union Feedmill Co., Ltd.


การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด|Development of power point orientation for Media Thai Union Feed Mill Co., Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 966
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code