การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

Last modified: August 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด
Improvement of customer order form for Chalerm Thai Machinery Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภณ ไม้สีทอง
Mr. Pon Maisrithong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

ภณ ไม้สีทอง. (2560). การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Maisrithong P. (2017). Improvement of customer order form for Chalerm Thai Machinery Co.,Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1)เพื่อให้ข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามีความถูกต้อง 2)เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าย้อนหลังได้ และ3)เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลลูกค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยปัญหาเกิดจากในระหว่างการสนทนากับลูกค้าได้ใช้วิธีการจดบันทึกข้อความต่าง ๆ จากลูกค้า แต่ข้อความที่จดบันทึกตกหล่น ไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ ผู้จัดทำจึงพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า หลังจากใช้พบว่า ทำให้การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้น กระบวนการจัดสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, บริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด


Abstract

The objectives of this research was: 1) to make purchase orders from the customers to contain better accuracy and correctness, 2) to trace back the information of the orders made by the customers, and 3) to make the recordings of the customers as neat as possible. There is an issue that occurs during communication with customers, which is missing crucial details. This research was conducted in order to improve the purchase order forms and apply this form to record the orders from customers. It was found that the purchase orders from the customers were more accurate with the improvement of the orders management process.

Keywords: Improvement of customer order, Chalerm Thai Machinery Co.,Ltd.


การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด|Improvement of customer order form for Chalerm Thai Machinery Co.,Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 148
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code