การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Last modified: August 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Increase the efficiency of document separation tot public company limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว พิมลรัตน์ เชิญมาก, นางสาว ธิดารัตน์ เลียบใย และ นางสาว ชามีนา สิทธิประเสริฐ
Miss Pimonrut Chainmak , Miss Thidarat Leibyai and Miss Chamena Sittiprascrt
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr.Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

พิมลรัตน์ เชิญมาก,  ธิดารัตน์ เลียบใย และ ชามีนา สิทธิประเสริฐ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chainmak P., Leibyai T., & Sittiprascrt C. (2017). Increase the efficiency of document separation tot public company limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหวในการทำงาน 2) เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและขั้นตอนการคัดแยกเอกสาร 3) เพื่อให้การคัดแยกเอกสารและการจัดเก็บเอกสารสะดวกมากขึ้นโดยปัญหาเกิดจาก เอกสารมีจำนวนมาก ปะปนกันอยู่และยังไม่ได้แยกว่าลูกค้าใช้บริการ (Active) หรือยกเลิกใช้บริการ (Inactive) คณะผู้จัดทำจึงได้นำหลักการ Lean เข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการลดความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) การลดเวลาในการทำงานโดยไม่จำเป็น และเทคนิคการทำงานให้ง่าย (Simplify) หลังการแก้ไขพบว่า การดำเนินงานนี้ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร การใช้งานง่ายขึ้นและเอกสารจัดเป็นระบบระเบียบ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการใหม่ ที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เทคนิคการบริหารเอกสาร, ลีน, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


Abstract

The objective of this study was to: 1) reduce some errors while working 2) Reduce time of screening documents 3) enhance convenience to screening, collecting documents, and checking between customer services (active) or customer cancellation (inactive). To solve this problem, the Lean principle should be brought into reduce errors from motions, reduce unnecessary work and make work easier. This will help to search for documents faster, be convenient and organized in order to develop a new methodology to increase efficiency at work.

Keywords: efficiency of document, lean, TOT Public Company Limited


การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)|Increase the efficiency of document separation tot public company limited

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 926
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code