ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง

Last modified: July 26, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง
Effectiveness of Policy Implementation to Support Thai Drama Production in the Entertainment Industry
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ณัฐกฤต เกิดกูลกิตติ์
Natthakrit Kerdkoolkit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน:
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  | Journal of Administration and Social Science Review, Vol. 6 No. 3 (2023)

การอ้างอิง|Citation

ณัฐกฤต เกิดกูลกิตติ์. (2565). ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Kerdkoolkit N. (2022). Effectiveness of policy implementation to support Thai drama production in the entertainment industry. (Master’s thesis). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในเชิงปัญหาอุปสรรคและจุดแข็ง ในการดำเนินธุรกิจการผลิตละครไทย ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐ  ในการสนับสนุนธุรกิจการผลิตละครไทยในทัศนคติของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบันเทิง และเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจละครไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรการวิจัย คือ บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตละครไทย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการผลิตละครไทยนั้นคือเรื่องของการขาดทุนของงบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทำให้การทำงานอาจจะมีผลงานออกมาได้อย่าง ไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ต้องการ อีกทั้งยังขาดประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐ  ในการสนับสนุนธุรกิจการผลิตละครไทยในทัศนคติของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบันเทิง เพราะทางผู้จัดผู้สร้าง มีความประสงค์อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลเองเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนร่วมสร้างร่วมลงทุนไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการผลิตละครไทยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุดในระดับโลกเพื่อผลิตผลงานเข้าสู่ตลาดเอเชียและเป็นประเทศชั้นนำอันดับแรกๆ ของเอเชียในการผลิตละครที่สร้างสรรค์และรากฐานการผลิตเข้มแข็งและดีที่สุด ดังนั้นข้อเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจละครไทยจึงเน้นถึงการให้การสนับสนุนของภาครัฐในการดำเนินการของธุรกิจการผลิตละครไทยนี้

คำสำคัญ: การดำเนินนโยบาย, ธุรกิจ, ละครไทย


Abstract

This research aimed: 1) to study the environment in terms of obstacles and strengths in the Thai drama production business; 2) to study the effectiveness of the government policy for supporting Thai drama production business, based on attitudes of people in   the entertainment industry; and 3) to suggest policy directions for the development of the Thai drama business. The study was qualitative research and interview was used to collect data. The research found that the problems and obstacles in the Thai drama production business were a lack of budget support from government agencies.  Producers wanted the government to support the budget so Thai drama productions would be efficient and have a perfect global presence in the Asian market as Asia’s leading producers. They strive of have creative and strong foundation of the best productions.

Keywords: policy implementation, business, Thai drama


ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง|Effectiveness of Policy Implementation to Support Thai Drama Production in the Entertainment Industry

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 186
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code