การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมันหม้อแปลง

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อแปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมันหม้อแปลง
Efficiency of Transformer Monitoring by Dissolved Gas Analysis Method
ชื่อผู้เขียน –
Author:
มนปพร ชัยวาณิชยา – Manapaporn Chaiwanichaya
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมันหม้อแปลงสำหรับวางแผนเชิงป้องกัน เนื่องจากน้ำมันหม้อแปลงมีหน้าที่ในการระบายความร้อนและเป็นฉนวนของหม้อแปลง ดังนั้นการเสื่อมสภาพของน้ำมันอาจนำไปสู่ความเสียหายของหม้อแปลง โดยเมื่อน้ำมันอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงจะเกิดการแตกตัวของก๊าซในน้ำมัน ความผิดปกติของหม้อแปลงสามารถระบุได้จากชนิดของก๊าซและปริมาณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนเพื่อดูแลประสิทธิภาพหม้อแปลงได้ทันเวลา รายงานเล่มนี้ได้ทำการวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงจากหม้อแปลงทั้งหมด 3 ลูก (TR1, TR2 และ TR3) ด้วยวิธี IEEE Method, Roger’s Ratio Method, Doernenburg Ratio Method, Key Gas Method, IEC Method และ Duval Triangle Method ผลการทดสอบพบว่า หม้อแปลงทั้ง 3 ลูกอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน แต่พบการเสื่อมสภาพของกระดาษฉนวนในหม้อแปลง โดยแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาด้วยการทำการเปลี่ยนกระดาษฉนวนใหม่เพื่อรักษาคุณภาพของหม้อแปลงให้มีอายุยาวนาน สามารถใช้งานต่อได้โดยไม่มีการกระทบต่อกระบวนการผลิต

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ก๊าซในน้ำมัน, น้ำมันหม้อแปลง, น้ำมัน


Abstract

This cooperative education project aimed to evaluate oil quality in transformers to set a maintenance plan for factory. Oil in transformers is used to release temperature and act as an insulator for the transformer. The drop of oil quality, which is an increase of temperature in the oil that produces gas, affects degradation of transformer. The monitoring of gas types and amount helps to prevent failure of the transformer. This report analyzed gas in oil by 6 methods, IEEE Method, Roger’s Ratio Method, Doernenburg Ratio Method, Key Gas Method, IEC Method, and Duval Triangle Method. The result indicated that all transformers are of good quality. Regarding the detected gas that cause of insulator paper efficiency, so, maintenance engineers or electrical engineers should plan to solve this to avoid effects to production line.

คำสำคัญ: dissolved gas analysis, transformer, oil


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print