Tags: Asst.Prof. Wipavan Narksarp

ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานการณ์โควิด-19

การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

A Simple and Compact Transimpedance Mode dc Bridge Readout

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันการเสียหายของหุ่นยนต์เชื่อม

การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักและทางเดินส่วนกลาง

ระบบไฟฟ้าสนามบินและการติดตั้งสวิตช์เกียร์

ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน

High-quality factor shadow bandpass filters with orthogonality to the characteristic frequency

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

Shadow Bandpass Filter with Q-improvement

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ระบบติดตามงานการติดตั้งวงจร FTTX ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานและดูแลบำรุงรักษาระบบสายป้อนไฟฟ้า

PIDA Controller Realized on Commercial IC Current Feedback Operational Amplifiers

การออกแบบและสร้างตัวควบคุมระบบสุญญากาศให้กับเครื่องฉีดอลูมิเนียมโดยพีแอลซี

ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

Tunable Gm-C Floating Capacitance Multiplier