การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม
Design and Installation of Electrical System for Hotel rooms
ชื่อผู้เขียน –
Author:
กวินท์ พ้วยเป้ –  Kawin Puaypae
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม รวมถึงการศึกษาแบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและแบบแปลนทางวิศวกรรม ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับบริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จํากัด ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาแบบแปลนทางด้านไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง และการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องพัก รวมถึงแบบแปลนของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น รายละเอียดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรมและขั้นตอนการลงปฏิบัติงานได้อธิบายไว้ในเล่มนี้แล้ว โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ศึกษาในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักโรงแรม ได้ต่อไป

คำสำคัญ: โรงแรม, การออกแบบ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า


Abstract

     This cooperative educational project presented about the design and installation of electrical systems for hotel rooms. It was a subject of study on architectural and engineering drawings. During the work in the cooperative education project of Siam University together with Genesis Engineers Co., Ltd., which consists of study of electrical drawings, such as the installation of electric power systems and the installation of electric lighting in the room Including plans of various related systems such as Fire protection system, telephone system, closed circuit television system, etc. Details of the electrical installation for hotel rooms and the procedures for their implementation have been described in this book. This cooperative education project can be used to benefit education and be a guide to continue to study on the design and installation of electrical systems for hotel rooms.

คำสำคัญ: Hotel, Design, Electrical System Installation


ผศ. พกิจ สุวัตถิ์ – Asst. Prof. Pakit Suwat, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print