การติดตั้ง CCTV แบบ real time ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์

Last modified: April 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การติดตั้ง CCTV แบบ real time ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์
Installation of Real-time CCTV Cameras at the Airport Link Station
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นฤภร ภารัตน์, นวพล ศรทับเจริญ
Naruporn Parat, Navapon Sorntapjaroen
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอ การติดตั้ง CCTV แบบ real time ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์ ปซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาโดยได้เข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไวเออร์ แอนด ไวเลส จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ทำตำแหน่งผู้ช่วยช่าง โดยทำหน้าที่ดูแลระบบ CCTV ติดตั้งและซ่อมบำรุง CCTV ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบ CCTV, การซ่อมบำรุง, การติดตั้ง CCTV


Abstract

     This cooperative education project presented the installation of real-time CCTV cameras at the Airport Link station, which is an experience gained the cooperative education project at Wier and Wireless Company Limited from 1 June 2023 to 14 September 2023, for a total of 17 weeks. The company assigned the students to the position of mechanic’s assistant to take care, install and maintain the CCTV system. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly.

คำสำคัญ: CCTV system, maintenance, installation


อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print